Konkurs fotograficzny 70 lat PUM w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „70 lat PUM w obiektywie”

 

Przepisy ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, a w szczególności  nagrodzenie najlepszych prac o podanej przez Organizatora tematyce. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

A/dla amatorów
B/dla profesjonalistów (fotoreporterów)

 

II. Zasady uczestnictwa

 

Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach  :

w kategorii  A – każda osoba zajmująca się fotografią amatorsko
w kategorii B – zawodowi fotograficy.

Osoby niepełnoletnie oraz posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania  uprzedniej zgody pisemnej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt II.2 Regulaminu, powinna obejmować w szczególności zgodę na udział w Konkursie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu w tym na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na korzystanie przez Organizatora
z fotografii zgłoszonej przez Uczestnika do udziału w Konkursie.

Każdy uczestnik może zgłosić 4 zdjęcia.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, zmianie balansu bieli. Wszelkie inne zmiany są niedozwolone. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

Fotografie cyfrowe należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego). Wykonawca jest zobowiązany zamieścić fotografie w dwóch szczelnie zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Organizatora i zawierać oznaczenie:

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Konkurs Fotograficzny „70 lat PUM w obiektywie”

70-204 Szczecin

ul. Rybacka 1

 

Wewnętrzna koperta powinna zawierać dane autora fotografii.

Fotografie można złożyć osobiście w siedzibie organizatora. Adres jw.

W przypadku wysłania zdjęć pocztą, wiążąca będzie data stempla pocztowego, zaś osobistego złożenia pracy – data jej przyjęcia.

Zdjęcia cyfrowe muszą być dostarczone w formie klasycznej (rozmiar 20×30).

Prace będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r  do 30 maja 2018 roku Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

 

III. Ocena i nagradzanie prac

 

Prace będą oceniane przez Jury składające się z osób powołanych przez Organizatora.

Werdykt Jury jest ostateczny i wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu.

Uczestnik nie może zdobyć więcej niż jedną nagród.

Jury przyzna trzy nagrody finansowe za I, II i III miejsce oraz do pięciu wyróżnień w każdej kategorii (A i B).

W przypadku nieobecności osób nagrodzonych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zwycięzcy Konkursu podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych (art.30 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art.21 ust. 1 pkt.6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm. ) w wysokości 10 % wartości nagrody). Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa wartość nie przekracza 760, 00 zł brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzona przez niego działalnością gospodarcza. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności.

W przypadku nagrody pieniężnej, której wartość przekracza 760 zł brutto podatek od nagrody pokrywają Zwycięzcy Konkursu . Zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę po potraceniu zryczałtowanego podatku dochodowego. Organizator oblicza i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z  tytułu wygranej. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na udział zdjęć w wystawie pokonkursowej, a także na przeniesienie praw autorskich na PUM oraz na wykorzystywanie nadesłanych prac przez Organizatora w materiałach informacyjnych oraz w materiałach promujących Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

 

Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PUM w Szczecinie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r poz. 922).

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.pum.edu.pl/70 lat PUM w obiektywie  lub na Facebook https://www.facebook/pumszczecin/

 

NAGRODY

Kategoria A/ amatorzy:

I miejsce - 500 zł brutto

II miejsce - 300 zł

III miejsce - 200 zł

wyróżnienia - gadżety PUM

Kategoria B/zawodowcy:

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 1000 zł

III miejsce - 500 zł

wyróżnienia - gadżety PUM.

Uwaga!

w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) w art.21 ust. 1 pkt 68, w którym wyraz "kwoty 760 zł" zastąpiono "kwoty 2000 zł",

ulegnie zmianie punkt III Ocena i nagradzanie prac dotyczący obowiązku podatkowego.

Opracowanie:  Kinga Brandys, kierownik Działu Promocji i Informacji PUM (czerwiec 2017 r.)